За тези които не разбират от строително ценообразуване

Тази статия е предназначена за тези, коитото не разбират или по – малко разбират от строителнлно ценообразуване и все пак се сблъскват с това понятие. Няма да се спираме на въпроса, че вече имаме свободен пазар и цената е такава, каквато позволява пазара.

Ценообразуването в строителството заема много важно място в цялостният строителен процес. С тази дейност се занимават, както строители така също проектанти и инвеститори. Важността на тази тема ме провокира да направя коментар, какво всъщност е строително ценообразуване и какъв е подхода на работа за изготвяне на количествени и стойностни сметки.

Всяко действие по остойностяване на строителната продукция, спазвайки нормативните и пазарни изисквания може да се нарече строително ценообразуване. Три са основните компоненти през които минава строителното ценообразуване. Това са три последователни стъпки технология, количество и цена.Познаването на тези компоненти ни доближава максимално до постигане на реалната цена. Каква е връзката между тях и как това се отразява на цената?

Стрителна технология (строителен процес)

За да се ценообразува дадена позиция или технология е необходимо познаване на строителния процес.Колкото по задълбочено е това познаване ,толкова по добра изходна база за ценообразуване на процеса имаме.

Да вземем един пример: В документациията за обществени поръчки често имаме описание на позицията „Боядисване с латекс”. Тази позиция трябва да се остойности и на тази база трябва да се извършва разплащане.

Веднага възникват много въпроси по изпълнението на този строителен процес или технология. Къде се боядисва по фасадта на сградата или вътре? По стени или тавани? Каква е основата? С какъв латекс и на какви технически спецификации трябва да отговаря? Скакъв цвят? и т.н. Отговорите на всички тези въпроси водят до опознаване на цялата технология. Така е с всяка позиция или елемент от строителният процес.

Познаването на строителната технология е първа стъпка за ценообразуването.

Количество

Познаването на строителната технология води до максимално точно определяна на количествените параметри на позицията или строителният процес.Всяка дейност се измерва с количествени параметри в различни мерни единици: м3, м2, м, ч.ч., мсм и др. Ако продължим с примера който разгледахме по – горе, бихме задали следните въпроси: Колко е разходната норма на боята? Какви подготвителните работи имаме на основата? Каква защита от зацапване имаме? Как боядисваме машинно или ръчно? Какво скеле ни е необходимо и т.н.

Всички тези въпроси ни карат да преминем към следващата стъпка за ценообразуване, а именно даване на количествен израз на всички процеси по изпълнение на строителната дейност.

Количествените параметри най често се изразяват с разходна норма,коефиценти за трудоемкост и др.

Разходни норми за определяне на трудоемкостта на процецеса. Те се дефинират в човеко дни или човеко часове.

Разходни норми за ползване на механизиран инструмент или механизация. Те се дефинира в машиносмени.

Разходни норми за ползване на основни и спомагателни строителни материали.

Описанието на процеса и дефинирането на разходните норми е втората стъпка за ценообразуване. Тази стъпка е много важна тъй като тя изисква професионално познаване на спецификации и разходни норми за труд, механизация и материали.

Цена

Преминаването от количествен, към стойностен измерител на процеса е третата стъпка за ценообразуване.

В строителната позиция (строителен процес) имаме:

  • Цена за преки разходи – Това са единични цени за труд, материали и механизация
  • Цена за допълнителни разходи – Това е процент (%) върху преките разходи
  • Цена за печалба – Това е процент (%) върху всички разходи или по определена схема

Остойностяването и получаването на строителна стойност е третата стъпка за ценообразуване.Тази стъпка изисква познаване на актуални и конкурентни цени на материалите, механизацията и труда.

Запознаването с трите последователни стъпки при ценообразуването ни показва, че макар и на пръв поглед строителното ценообразуване да изглежда лесен процес, за него се изискват много сериозни познания и опит за строителните процеси и избора на професионале подход би спестил много време и разходи.

Следващата тема е как на практика се преминава през трите стъпки, каква е нормативната база икак най лесно да се постигне приемлив резултат.