Управление на проекти

Основен предмет на дейност на “АТС Проект” ООД е „Консултации и управление на инвестиционни строителни проекти”. Фирмата изпълнява строителни обекти в качеството си на (Ръководител проект). Това ни дава възможност да работим, както с Инвестиционни компании, така също и с големи Строителни фирми при изпълнение на проектите.

Клиентите ни могат да разчитат при възлагането дейността Ръководител проект на “АТС Проект” ООД:

 • Професионализъм и опит в управлението на проекти
 • Ползване на съвременна методология за управление на строителни обекти, която съответства на международния стандарт ISO 9001:2000 и националните нормативни документи
 • Опит за работа по договорните условия на FIDIC (червена книга)

“АТС Проект” ООД работи съвместно с Инвестиционни и Строителни компании като изпълнява дейността (Ръководител проект) управление на строителни обекти до пускането им в експлоатация. Фирмата сформира екипи за управление на конкретни проекти по всички специалности като организира контрола на управлението на обекта. Дейността обхваща всички процеси от предпроектното проучване на даден проект до неговото завършване. Контролира се обхвата, времето и бюджета на проекта, както и цялостната организация. При управлението на проекти “АТС Проект” ООД спазва всички правила, норми и стандарти за управление.

“АТС Проект” ООД работи съвместно с Проектантски звена по подготовка на документи за тръжна процедура; избор на технологии; изготвяне на количествено – стойностни сметки, технически разчети и графици.
За реализиране на всеки ПРОЕКТ “АТС Проект” ООД предлага дейности като:

Контрол на строителния процес и технологиите

В тази дейност се включва цялостен преглед на ефективността, конструктивната и оперативна изпълнимост на проекта:

 • Извършваме преглед и правим анализ на документацията по проекта
 • Извършваме анализ на пълнотата на чертежите, спецификациите и сметките
 • Извършваме анализ за наличието на изпълними детайли
 • Извършваме проверка за наличие на съгласуваност между отделните части и специалности в проекта
 • Изпълняваме цялостен контрол по време на строителството, съобразен с набора от договорните задължения
 • Извършваме мониторинг на програмата за безопасност

Контрол на времето и бюджета за изпълнението на проекта

В „АТС Проект „ следим и прилагаме новостите в областта на Управлението на проекти. Някои от програмите, с които работим в тази насока са Microsoft Project, Risky Project или Primavera.

Това дава на нашите клиенти: по – точно планиране, по – точни отчети, прогнози, анализи. С точното планиране ние създаваме добра основа за безпроблемното изпълнение на обектите.

Благодарение на отчетите ние правим своите прогнози и анализи като можем да препоръчаме вземането на превантивни мерки за спазване на сроковете и бюджета по проекта.

Стандартните услуги в областта на Project Management, които ние предлагаме са:

 • изготвяне на графици (мрежови и линейни)
 • изготвяне на отчети и диаграми на паричните потоци
 • изготвяне на отчети и диаграми на работната ръка
 • изготвяне на отчети за материалите и техническото оборудване
 • по време на изпълнението на проекта водим реалният прогрес на работата върху графиците
 • изчисляване на вероятността за закъснение или отклонение от бюджета и съответните диаграми
 • прогнози за изпълнението
 • следене на рисковете по проекта

Ние даваме на клиентите си готови графици, диаграми, отчети, анализи и прогнози. Методите, по които смятаме са CPM (метод на критичните пътища), CCPM (метод на веригите при критичните пътища), ECM (методология на верижните събития).

Контрол на качеството

За повишаване на качеството АТС Проект се стреми, продукта който предлага да отговаря на целите и на изисканията на Клиента.

За нас това означава:

 • Продуктът да отговаря на спецификациите
 • Продуктът да отговаря на стандарта
 • Продукта да помага работите да се вършат по-добре и по-бързо
 • Продукта да е по-стабилен и да има по малко-проблеми

Логистика

Проучванията са една от най-важните дейности на фирмата. Разполагаме с голяма база данни за технологии и технологични системи.

Вие може да разчитате на консултации при:

 • Избор на технологии в строителството
 • Избор на различни видове материали
 • Избор на детайли и др.

Контрол на финансирането

 • Ценовия контрол е може би най-важният показател за успешността на проекта. Той е свързан с правилният подбор на изпълнители, с правилния избор на технологии и с правилния бюджетен контрол на обекта.
 • Ние извършваме пълен мониторинг на бюджета на проекта и правим ежемесечни доклади до Клиента за изпълнението на проекта.