Разходни норми за снаждане на армировка с муфи и промяна на ценообразуването

Дълги години традиционният метод на съединяване на армировъчните пръти бешеснаждане чрез разминаване. Колкото по – голяма е границата на провлачване на армировъчната стомана толкова по – голяма дължина на снаждане се изисква. Това завишава разхода на стомана, а от там стойността. С новите нормативи за проектиране по Еврокодове и използването на армировка с граница на провлачване 500 Мра, снаждането с муфи става все по – актуално. Предимства на този метод на снаждане са:

 • Позволява да се използва максимално напречното сечение на пръта
 • Отпада нуждата от увеличаване на бетоновото покритие в зоната на снаждане Неутрализира пренасищането на бетона с армировъчни пръти
 • Могат да бъдат механично снадени армировъчни пръти от всички видове диаметри и класове

Какво се промени при армирането?

У нас вече действат и нови стандарти за армировка, които са европейски или са хармонизирани с европейските норми. Въведен е и европейски стандарт за проектиране на стоманобетонни конструкции (Еврокод2).

От май 2007 г. е въведен нов стандарт БДС 9252 за горeщовалцуваната, термично уякчена, оребрена и заваряема армировъчна стомана клас В500В и В500С. Тя се доставя с диаметри 8 мм и по-големи. Трябва да се подчертае, че тази армировка съответства на стандартизираните европейски критерии за заваряемост и за пластичност при огъване. Този клас армировка е с напълно аналогични характеристики с въведената армировка клас Т-IV през 1996 г.

Отпадането съгласно ( Еврокод 2) на приложението на традиционните армировъчните стомани  А – I; A- II; AIII  при проектиране и изпълнение на стоманобетонови конструкции, чиято граница на провлачване е от 390 до 410 МРа и замяната им с армировка клас А IV или клас В500В и S500S с граница на провлачване 500 МРа е и необходима предпоставка за промяна на строителните анализи и разходни норми. Промяната на вида и разхода на стоманата при разминаването на прътите води до увеличаване на разхода за стомана. Замяната на снаждането с муфи става все по актуална тема за промяна на разходни норми при изпълнение на армировъчните работи при използване на муфи.

Защо се промениха разходните норми и стандарта за армировъчната стомана

Съвременните параметри и изискванията за сигурност на сградите налагат прилагането на нови конструктивни решения, които не се обхващат в пълнота от досега съществуващите остарелите сметни норми. Едновременно с това у нас вече действат и нови стандарти за армировка, които са европейски или са хармонизирани с европейските норми. Въведен е и европейски стандарт за проектиране на стоманобетонни конструкции (Еврокод2).

От май 2007 г. е въведен нов стандарт БДС 9252 за горeщовалцуваната, термично уякчена, оребрена и заваряема армировъчна стомана клас В500В и В500С. Тя се доставя с диаметри 8 мм и по-големи.Трябва да се подчертае, че тази армировка съответства на стандартизираните европейски критерии за заваряемост и за пластичност при огъване.Този клас армировка е с напълно аналогични характеристики с въведената армировка клас Т-IV през 1996 г.

Отпадането съгласно ( Еврокод 2) на приложението на традиционните армировъчните стомани А – I; A- II; AIII при проектиране и изпълнение на стоманобетонови конструкции, чиято граница на провлачване е от 390 до 410 МРа и замяната им с армировка клас А IV или клас В500В и S500S с граница на провлачване 500 МРа е и необходима предпоставка за промяна на строителните анализи и разходни норми.

Промяната на вида и разхода на стоманата води до ценови промени, което прави актуална темата за промяна и актуализация на сметните разходни норми при изпълнение на армировъчните работи .

I ВИДОВЕ АРМИРОВКИ – Според нормите за проектиране на стоманобетоновите конструкции имаме следните класове стомани:

А) Стомана клас А - I

Tопловалцувана нисковъглеродна стомана. Заварява се много добре. Основен недостатък ниски якостни показатели. Доставя се на кангали до ф 12 включително или на пръти при по – големи диаметри.Маркировката е с червена боя.

Б) Стомана клас А - II

Средновъглеродна,топловалцувана стомана. Прътите са с периодичен профил тип ”Винт„ Височината на напречните ребра е променлива и към краищата намалява до нула. Диаметрите се означават с N . Армировката се доставя на пръти. Маркировката е зелена боя.

В) Стомана клас А - III

Нисколегирана, горещовалцувана стомана. Прътите са с периодичен профил тип ”Ела „ Граница на провлачване 390 до 410 МРа . Диаметрите се означават с N . Армировката се доставя на пръти. Маркировката е жълта боя.

Г) Стомана клас А IV ; В500 и S500

Горещовалцована стомана. Прътите са с периодичен профил. Граница на провлачване 500 МРа. Стоманата е приложима съгласно следните стандарти:БДС ЕN 10080:2005 – Стомани за армиране на бетон БДС 9252:2007 – Стомана за армиране на стоманобетонни конструкции. Заваряема армировъчна стомана В 500. Използвава се при проектиране по ЕВРОКОД (Стоманобетонови конструкции).

Д) Студено изтеглен тел клас А – Ic

Нисковъглеродна топловалцувана стомана, изтегля се през неподвижни дюзи. Гладък профил и има много ниско сцепление с бетона. Използва се за заварени мрежи и скелети. Диаметри на тази стомана са от ф3 до ф 8 мм.

II ВИДОВЕ АРМИРОВКИ – Според сложността им за заготовка, армировките се разделят на IV класа:

А) Клас I - обикновена армировка – основи, плочи (с обикновена или кръстосана армировка), греди, вкл. конзолните им части, при плочогредови конструкции, стени с единична армировка, правоъгълни колони свисочина до 6 м, пояси, главни греди на плочогредови мостове с подпорно разстояние до 15 м, щурцове и други армировъчни работи при смесени и скелетни конструкции.

Б) Клас II - средна армировка – стени и плочи с двойна армировка, греди в крива, пилоти, гъбообразни и сводови плочи, наклонени и начупени конструкции, колони с височина над 6 м, колони, на които стремената са с повече от 4 ъгъла, както и колони с вътрешни и външни стремена, прави кръгли колони с постоянно сечение, главни греди на плочогредни мостове с подпорно разстояние от 15 до 25 м, самостоятелни греди и армировки на стълбища, сгради с дървени гредоредни и сглобяеми конструкции, парапети, асансьорни стени, както и фундаменти, в които се насаждат стоманобетонни или метални колони.

В) Клас III - сложна армировка – водни кули, охладителни кули, водни тунели, сифони, стави, пенделни лагери и колектори, спирално – армирани резервоари, наклонени и с променливо сечение колони, противоземетръсни шайби, дъговидно извити греди за покриви, самостоятелни кранови греди и колони, капители за колони, при гъбообразни плочокуполи, монолитни черупки, подове, покриви и стени на силози, шедове, корнизи, машинни фундаменти, главни греди на плочогредни мостове с подпорно разстояние над 25 м, касетирани плочи, естакади с височина до 6 м и фундаменти за комини, вкл. фукса до първоначалния пръстен и армировката на сифони, дюкери и покривни плочи с наклон до 30°, плочи за пакет по системата ППП.

Г) Клас IV - особено сложна армировка – резервоари, фахверкови конструкции, трансформаторни камери, армировка за части на силози и бункери, сложни машинни фундаменти – динамично натоварени фундаменти, компресорни фундаменти, естакади с височина над 6 м, както и наклонени и конзолни естакади, армировка за покривни плочи с наклон над 30°.

Повече информация за армировъчната стомана може да получите в Наръчника за разходни норми на бетоновите и в сайта за Project Estimator.

Актуализация на разходните норми за кофража

Актуализация на разходните норми за направата на кофража е свързана с познаване на различни видовете кофражи и технологичните процеси и за тяхното изпълнение.

Кофражните конструкции могат да се класифицират по различни начини в зависимост от начина на приложение и конструктивното решение. Съвсем условно като приложение и развитие в строителната практика, кофражите могат да се класифицират в две основни групи:

а/ Инвентарни кофражи
б/ Кофражни системи

Инвентарни кофражи

Инвентарните кофражи са такъв тип кофражи, където се използват инвентарни средства за направата, като дървени и метални инвентарни платна, тръбно скеле и др. Този тип кофражи е разпознаваем от близкото минало, когато всички кофражи се изпълняваха по тази технология. При него не се изисква използването на подемни средства. Този тип кофражи е трудоемък и с по-ниска производителност в сравнение с кофражните системи. Той позволява използваемост на материалите с определена кратност.

Метални платна – 50 кратна употреба
Метално скеле – аморт. стойност – 8 год.
Дъски иглолистни – 7 кратна употреба
Бичмета иглолистни – 10 кратна употреба
Греди и подпори – 14 кратна употреба
Пирони – еднократна употреба

Разходните норми за този тип кофражи са добре разработени в УСН и ТНС. Най-често използване на този тип кофражи е при еднофамилни къщи, вилни сгради и пътни съоръжения. Като недостатък на този тип кофражи е недоброто качество на крайния продукт, особено при използване на инветара над допустимите норми за обръщаемост.

Кофражни системи

Кофражните системи – това са най-новите съвременни кофражни технологии, които се наложиха на строителния пазар. Все повече световно известни фирми започнаха да усъвършенстват кофражите и да предлагат различни модулни системи,
които да позволяват бърз монтаж и много добро качество на излетия бетон. В зависимост от предназначението за използване на кофражите те могат да са индивидуални или универсални. Все повече фирмите се стремят да разработват такива модули, които да са универсални и да имат по-голямо приложение. Поради факта, че повече от 80 % от монтираните кофражи се изпълняват с новите кофражни системи имаме актуализация главно на разходни норми за този тип кофражи.

Кофражните системи позволяват създаването на такива модулни конфигурации, които максимално да могат да се обединяват в един елемент и така да се използват многократно. Предимствата са намаляване на трудоемкостта, повишаване на качеството и възможност за изпълнение на всякакви бетонови конструкции. Тези системи позволяват и олекотяване на отделните модули, като за това се използва олекотена конструкция .Използват се сменяем хидрофобен шперплат, като лице на кофражната форма и алуминиева поддържаща конструкция. Използването им е много актуално, там където не е възможно използването на кран или друго подемно средство. Кофражните системи, които се предлагат от различните фирми имат приблизително един и същи принцип за работа и сглобяване, като различията са само по вида на сглобките и захващането на платната.

Разходни норми-ползване на ProjectEstimator

Предложената методика за ползване на разходните норми (кофражни работи ) е свързана с познаването на означенията, шифрите, класификаторите за материали, механизация и строителни специалности. Това ни помага да получим по голяма информация от строителните анализи. Работата с анализите е изключително опростена при използването програмният продукт за строително ценообразуване Project Estimator. Същият ползва значителна по обем база данни, която се използва при съставянето на строителните анализи. Строителните анализи нямат задължителен или нормативен характер, но те могат да послужат като база за изготвянето на реални разчети и стойностни сметки.

Две са главните условия, на които всеки ценовик тряба да обърне внимание.

 • Познаване на технологията за изпълнение на вида работа
 •  Познаване на ценовите параметри на компонентите в анализа (труд, материали, механизация).

За първото условие относно технологията на изпълнение Project Estimator предлага различни варианти за изпълнение на кофражни работи. В приложенията за строителни анализи са предоставени достатъчен брой анализи, които описват изпълнението на различни видове кофражи: Примерно: кофражи за стени, плочи, колони и др. Изборът на анализите може да бъде автоматично при работа с програмата или по шифър и име при избор от сборника.

За изпълнение на второто условие е необходимо познаването на ценовите параметри. Примерно: Познаване на цените на материалите, цените за труда и механизацията. Също е необходимо познаване и на параметрите за начисляване, като процент допълнителни разходи, процент доставно – складови разходи и процент на печалба.

Всички тези параметри зависят от фирмената политика на строителите или от тръжните задания при офериране. В тази връзка програмата Project Estimator може да ви бъде много полезна, като използвате създаден модул за симулация, който позволява да променяте основните параметри на строителния анализ и да следите отражението на тези промени върху анализа или цялата сметка.

Повече информация за актуализацията на разходните норми за кофражите може да получите в Наръчника за разходни норми на бетоновите и в сайта за Project Estimator.

Какво представлява кофража и кофражната технология

Строителството на монолитни стоманобетонни конструкции е свързано с потребността от все по нови кофражни технологии, които да отговарят на съвременните изисквания за срок и качество.

Какво представлява кофражът?

Това са форми изработени от дърво или метал (по различни технологии), които служат за изливане на бетон и получаване на различни
конструктивни и декоративни елементи в строителството.

Какво е кофражна технология (система)?

Това е система от кофражни модули (системи), които позволяват бързо извършване на монтаж и демонтаж и осигуряват високо качество на излетия бетон.

Кофражните системи са едни от най – бързо развиващите се технологии в строителството и тяхното познаване и използване става все по – актуално. На пазара се появяват все повече производители на кофражи, които предлагат най – разнообразни кофражни техники и механизми с различно качество.

Няколко са предимствата за ползване на новите кофражни системи:

 • Подобрява се качеството на изпълнение.
 • Подобрява се ефективността, като отпадат трудоемките процеси.
 • Поради голямата обръщаемост на кофражите те са икономически изгодни и
  разходът за единица площ се намалява.
 • Кофражните системи осигуряват възможност за по – качествена работа на
  строителната площадка, максимално увеличават техническата и икономическата
  ефективност.
 • Кофражните системи гарантират и по по – голяма безопасност на строителните
  работи.

Повече информация за кофражите може да получите в Наръчника за разходни норми
на бетоновите и в сайта за Project Estimator.